Contact

Afrekening servicekosten

Als u in een appartement woont, betaalt u naast de netto huur ook elke maand een voorschot servicekosten. Daarvan onderhouden wij bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte. Maar we zorgen ook dat de algemene ruimten goed verlicht zijn en de entree schoon is. U betaalt de servicekosten voor het hele jaar in maandelijkse termijnen. Voor 1 juli rekenen wij de werkelijke kosten met u af. U hoort dan of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

Energieprijzen stijgen flink

De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De situatie in de wereld zorgt voor onzekerheid op de energiemarkt. Hierdoor stijgen de gas- en elektraprijzen. Wij sluiten meerjarige contracten af voor onze algemene aansluitingen. Daarom hebben wij op dit moment nog geen last van deze prijsstijging. Eind 2022 lopen onze energiecontracten af. Begin 2023 moeten wij nieuwe contracten afsluiten met waarschijnlijk hogere prijzen. Op dit moment is nog onzeker hoe de energieprijzen zich ontwikkelen. En wat dit betekent voor de servicekosten die u betaalt. Wij informeren u hier tijdig over.

U betaalt in ieder geval voor:

• Elektriciteit voor de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals verlichting of de lift.
• Het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimten.
• Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten.
• Administratiekosten voor de service die u krijgt. Dit is nooit meer dan 5% van de totale servicekosten.

Als u deze heeft, betaalt u ook voor:

• De gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening.
• De huismeester in uw gebouw.
• Kabel voor uw tv of elektriciteit in uw gebouw.
• Andere servicekosten die bij uw woning of appartementengebouw horen.

Woont u in een appartementengebouw met blokverwarming?

Dan wordt de verwarming van uw woning via een gezamenlijke warmtebron geregeld. De warmtemeters op de verwarmingen in uw woning geven aan hoeveel warmte u verbruikt. U betaalt maandelijks een voorschotbedrag. Een keer per jaar lezen wij de meters uit en krijgt u de eindafrekening op basis van uw werkelijke verbruik. De prijzen voor gas- en elektra zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Daarom verhogen wij het voorschot voor uw stookkosten per januari 2023. Zo voorkomen wij dat u veel moet bijbetalen bij de eindafrekening. U ontvangt van ons uiterlijk half december een brief met het nieuwe voorschotbedrag.

Veelgestelde vragen over afrekening servicekosten

1. Wat zijn servicekosten?

Als u in een appartement woont, betaalt u ook elke maand een voorschot servicekosten. Servicekosten zijn kosten voor leveringen en/of diensten voor en aan uw woning. Denk daarbij aan kosten die u betaalt voor bijvoorbeeld:
- de elektra van de lift
- de verlichting in algemene ruimte
- de schoonmaak van de entree en/of het trappenhuis
- het onderhoud van de gezamenlijke tuin of de diensten van de huismeester

Servicekosten betaalt u bovenop de (kale) huurprijs en is onderdeel van uw huurovereenkomst.

2. Waarom krijg ik een afrekening servicekosten?

Het bedrag aan servicekosten dat u maandelijks bovenop de (kale) huurprijs betaald, is een voorschot. Ieder jaar rekenen wij het verschil tussen de werkelijk gemaakte kosten en betaalde voorschotten af. Voor 1 juli hoort u of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

3. Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Uiterlijk 30 juni ontvangt u de afrekening over het afgelopen kalenderjaar. Dit is binnen de door de overheid bepaalde termijn.

4. Is er een (wettelijk) maximum voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?

Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Deze voorschotten zijn een voorschot op de kosten die worden gemaakt.

5. Mag Arcade zomaar de maandelijkse voorschotten wijzigen?

Ja, wij mogen het voorschot bedrag (jaarlijks) aanpassen. Wij doen dit als wij verwachten dat de werkelijke kosten hoger worden. Zo voorkomen wij dat u onverwacht veel moet bijbetalen.

6. Hoe worden de servicekosten verdeeld?

Veel servicekosten hebben betrekking op meerdere woonruimten. Wij verdelen de totale kosten over het aantal huurwoningen in uw gebouw. Wij doen dit door middel van een zogenaamde verdeelsleutel.

7. In mijn gebouw staan woningen leeg. Wat gebeurt er met deze servicekosten?

Servicekosten van lege woningen komen voor onze rekening. Deze worden dus niet doorberekend aan de huurders.

8. Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel berekenen wij over de periode dat u de woning huurde.

9. Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten tegelijk met de andere huurders. Voor uiterlijk 30 juni. U ontvangt uw aandeel in de totale kosten. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Geef daarom bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens en uw juiste bankrekeningnummer aan ons door.

10. De huurder is overleden. Waarom krijgen de erfgenamen soms pas een jaar later de servicekostenafrekening?

Wij weten pas na afloop van het afrekenjaar wat de totale servicekosten zijn geweest. Daarna kan de servicekostenafrekening opgesteld worden. Verder houden wij ons aan de door de overheid bepaalde termijn om uiterlijk 30 juni de afrekening op te sturen.

11. Welke informatie moet er staan op een afrekening servicekosten?

Op een afrekening moet voor iedere kostensoort apart het aandeel worden vermeld dat de huurder daarin heeft. Ook wordt vermeld wat uw aandeel is in de totale werkelijke kosten.

12. Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te aanvaarden?

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van Arcade tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd, dan bent u - ook al bent u niet akkoord gegaan met die wijziging - daaraan gebonden.

13. Ik moet via mijn servicekosten betalen voor het elektra verbruik van de lift. Maar ik ben gezond en ik neem altijd de trap. Moet ik deze kosten betalen?

Ja, ook al maakt u geen gebruik van de lift, deze staat u wel ter beschikking. De kosten van het elektraverbruik worden daarom doorbelast.

14. Ik heb een aantal maanden niet in mijn woning gewoond. Moet ik over deze periode wel servicekosten betalen?

Ja, u moet wel servicekosten betalen omdat uw huurcontract doorliep.  

15. Kunt u mij uitleggen hoe de afrekening is opgebouwd?

De afrekening van de energiekosten is gebaseerd op het werkelijke verbruik en de kosten die daaraan gekoppeld zijn. De afrekeningen van schoonmaak, tuinonderhoud en de huismeester bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten. De totale kosten worden gedeeld door het aantal woningen in het gebouw of portiek dat gebruikt maakt van de algemene voorzieningen.

16. Wat is algemene elektra?

Stroomverbruik voor bijvoorbeeld de verlichting in de algemene ruimtes, zoals hal, portiek of bergingen en het stroomverbruik van de lift.

17. Bij mijn afrekening servicekosten zitten ook papieren van Techem. Wat is dit?

De papieren van Techem zijn een specificatie van de stookkosten die u op onze afrekening terug vindt. Als u de bedragen met elkaar vergelijkt komen die ook overeen.
Let op: de specificatie van Techem is dus een bijlage en geen factuur.

18. Waarom betaal ik administratiekosten als ik een afrekening servicekosten ontvang?

Voor alle administratieve werkzaamheden om tot een afrekening te komen, mogen wij administratiekosten in rekening brengen. Dit percentage varieert van 2% op stookkosten tot 5% op alle overige kostenposten.

19. Wanneer ontvang ik het bedrag dat ik tegoed heb?

U ontvangt van ons een brief met daarin het bedrag dat u van ons ontvangt. Het bedrag maken wij binnen 21 dagen na verzenddatum van de brief aan u over. Als u een huurachterstand heeft, wordt het bedrag hiermee verrekend. Moet u bijbetalen? Dan maakt u het bedrag binnen 14 dagen aan ons over.

20. Ik ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat kan ik doen?

Het voorschot wordt door ons bepaald aan de hand van de verwachte kosten. Als het nodig is, passen wij het voorschot aan naar aanleiding van de jaarafrekeningen. Bent u het niet eens met het voorschotbedrag? Neem dan contact met ons op. 

21. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afrekening van de servicekosten?

Bent u het niet eens met de afrekening? Dien dan een schriftelijk bezwaar bij ons in. Komen wij er samen niet. Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Een verzoek aan de Huurcommissie moet binnen tweeëneenhalf jaar nadat een kalanderjaar is verstreken worden ingediend. De kosten voor het in behandeling nemen zijn voor de huurder. Deze bestaan uit een voorschot van de kosten aan de Huurcommissie.

22. Als ik een Huurcommissie zaak start moet ik dan de afrekening wel of niet betalen?

U bent verplicht tot het betalen van dat bedrag. Mocht de Huurcommissie u in het gelijk stellen dan worden eventueel teveel betaalde bedragen terugbetaald.

23. Ik huur een vrije sector woning en ben het niet eens met mijn (afrekening) servicekosten. Wat kan ik doen?

Bij een vrije sector woning kunt u uw geschil over de (afrekening) servicekosten niet voorleggen aan de Huurcommissie. In geval van vrije sector huur kan alleen een rechter een uitspraak doen.