Contact

Visitatie - van ruim voldoende tot goed resultaat

In het eerste halfjaar van 2018 hebben we voor de eerste keer een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren door onafhankelijk visitatiebureau Ecorys over de periode 2014-2017. De visitatie brengt onze maatschappelijke prestaties in beeld en geeft aan waar onze verbeterkansen liggen. Hierbij is rekening gehouden met onze ambities, onze belanghebbenden en de financiële mogelijkheden. Ook is beoordeeld hoe de besturing van onze organisatie en het intern toezicht is geregeld. Ecorys heeft hiervoor gesproken met de huurdersvereniging, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en andere belanghebbenden.

We zijn trots op de ruime voldoendes tot goede resultaten die behaald zijn in ons maatschappelijk functioneren.

Perspectief

Eindcijfer

Presteren naar Opgaven en Ambities

7,5

Presteren volgens Belanghebbenden

7,1

Presteren naar Vermogen

7,7

Presteren ten aanzien van Governance

6,9

De SVWN (Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland) heeft enkele highlights uit het gepubliceerde rapport als volgt samengevat.

Arcade Mensen en Wonen: Een daadkrachtige en ontwikkelende corporatie: bouwproductie als speerpunt.

Visitatieperiode 2014-2017

Arcade is een ambitieuze en zelfbewuste corporatie en de grootste verhuurder binnen de gemeente Westland, maar zij heeft tevens bezit in de gemeente Den Haag. Arcade is een ontwikkelende corporatie, die onder de economische crisis en de lage rentestanden een versnelling heeft ingezet ten aanzien van het realiseren van nieuwbouwwoningen.
Arcade heeft haar eerste maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. De visitatiecommissie heeft een beeld gekregen van een corporatie die stevig aan de weg timmert voor wat betreft bouwproductie en alert is op kansen en die ook pakt.


Over de belanghebbenden:
De verbetering van de samenwerking met de belanghebbenden is een onderwerp waar Arcade de afgelopen jaren op heeft ingezet. De belanghebbenden zijn over het algemeen positief over de maatschappelijke prestaties van Arcade. Zij zien dat Arcade zich inzet voor de primaire doelgroep en wil investeren in nieuwbouwwoningen. Arcade zou wel de samenwerking met de belanghebbenden en de betrokkenheid voor belanghebbenden op beleid kunnen intensiveren.

Uit de bestuurlijke reactie:
De komende periode gaan we aan de slag om invulling te geven aan de door de visitatiecommissie benoemde verbeterpunten. Sterker nog, het eerste initiatief is een feit. Onlangs zijn we samen met Huurdersvereniging Westland (sinds oktober 2019 Vereniging van Arcadehuurders) een traject gestart om te komen tot andere en vernieuwende vormen van huurdersparticipatie.
Naast de aanbevelingen van de visitatiecommissie, zijn in het rapport verbeterpunten en ‘boodschappen’ van onze belanghebbenden opgenomen. Ook hier gaan we gericht mee aan de slag. In gesprekken die we de komende maanden met onze belanghebbenden voeren staan we hier nadrukkelijk bij stil. Op basis daarvan komen we tot concrete (gezamenlijke) acties.

Meer informatie

Lees hier het volledige visitatierapport.