Contact

Visitatie - van ruim voldoende tot goed resultaat

In het eerste halfjaar van 2022 hebben we voor de tweede keer een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren door onafhankelijk visitatiebureau Ecorys over de periode 2018-2021. De visitatie brengt onze maatschappelijke prestaties in beeld en geeft aan waar onze verbeterkansen liggen. Hierbij is rekening gehouden met onze ambities, onze belanghebbenden en de financiële mogelijkheden. Ook is beoordeeld hoe de besturing van onze organisatie en het intern toezicht is geregeld. Ecorys heeft hiervoor gesproken met de huurdersvereniging, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en andere belanghebbenden.

We zijn trots op de ruime voldoendes en goede resultaten die behaald zijn in ons maatschappelijk functioneren.

Perspectief

Eindcijfer

Presteren naar Opgaven en Ambities

7,1

Presteren volgens Belanghebbenden

7,0

Presteren naar Vermogen

8,0

Presteren ten aanzien van Governance

7,3

Hieronder een korte samenvatting van onze prestaties:

Visitatieperiode 2018-2021

Arcade heeft in de huidige visitatie ruim voldoende tot goed gepresteerd. Daarbij is Arcade duidelijk met de verbeterpunten van de visitatiecommissie aan de slag gegaan. De corporatie heeft bijvoorbeeld meer het contact met de verschillende belanghebbenden gezocht om op die manier beter en vanuit een gezamenlijke visie met elkaar samen te werken. De relatie met de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) en de gemeente Westland is voornamelijk verbeterd. De gemeente Westland signaleert bijvoorbeeld dat Arcade veel meer gericht is op samenwerken met de gemeente bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. De relatie met een aantal overige belanghebbenden, zoals zorg- en welzijnspartijen, blijft echter aandacht vragen. Arcade maakt in de ogen van de verschillende belanghebbenden duidelijk een beweging naar een woningcorporatie die – naast de aandacht voor nieuwbouw - aandacht geeft aan meer sociale opgaven van de volkshuisvesting. Het beeld van Arcade dat de visitatiecommissie is bijgebleven, is dat Arcade sterk heeft ingezet op bouwen met een hoge basiskwaliteit en op de kansen die zich voordeden.

Richting de toekomst

Zoals aangegeven heeft Arcade over het algemeen (ruim) voldoende tot goed gepresteerd. De visitatiecommissie heeft daarom geen zwaarwegende gebreken geconstateerd. Toch wil de visitatiecommissie Arcade een aantal aandachtspunten meegeven ter optimalisatie of verdere verbetering van de samenwerking met belanghebbenden. Deze zijn:

Ga met de gemeente Westland het gesprek aan meer integraal te kijken en samen te werken met betrekking tot huishoudens met multiproblematiek die veel ondersteuning nodig hebben (het zogenoemde Wooncoach-vraagstuk);

• Probeer op het gebied van duurzaamheid beter te communiceren dat Arcade meer wil doen dan de minimale eisen uit wet- en regelgeving. Verschillende belanghebbenden hebben de indruk dat Arcade architectuur belangrijker vindt dan duurzaamheid;

• Geef prioriteit aan het voornemen om het belanghebbendenbeleid onderdeel te laten zijn van het nieuwe beleidsplan. Werk hierbij uit op welke wijze Arcade met een belanghebbende wil samenwerken. Ondanks de toegenomen samenwerking met belanghebbenden ervaren veel, met name overige belanghebbenden, nog afstand tot Arcade. Overweeg het aanstellen van een relatiemanager.

• Geef aandacht aan de werkdruk bij Arcade. De organisatie heeft relatief weinig fte’s in relatie tot de activiteiten die gedaan worden. Onder meer door belanghebbenden wordt aangegeven dat zij het idee hebben dat de werkdruk bij Arcade hoog is.

Uit de bestuurlijke reactie:

De komende periode gaan we aan de slag om invulling te geven aan de door de visitatiecommissie benoemde verbeterpunten. We kijken terug op een strak georganiseerd visitatieproces en een goede samenwerking met Ecorys. Het visitatierapport schetst een duidelijk en herkenbaar beeld van onze organisatie. We zijn trots op de behaalde scores die uiteenlopen van ruim voldoende tot goed. Evenals de complimenten die we van de visitatiecommissie en onze belanghouders kregen. Het is een blijk van waardering voor de inzet van onze medewerkers en van onze partners die zich dagelijks inzetten in onze wijken. Samen met hen maken wij betaalbaar en passend wonen in Westland en Den Haag mogelijk.

Tot slot willen we alle betrokkenen, en in het bijzonder onze stakeholders, die hebben meegewerkt aan de visitatie van Arcade bedanken. De uitgesproken waardering voor onze prestaties en de verbeterpunten voor de komende jaren, helpen ons om invulling te blijven geven aan de prioriteiten uit ons koersplan en daarmee de opgaven binnen onze regio.

Meer informatie

Lees hier het volledige visitatierapport.