Contact

Toezicht en verantwoording

De Raad van Commissarissen (RvC) van Arcade houdt toezicht op het beleid van onze directeur-bestuurder. De RvC functioneert verder als klankbord en sparringpartner van onze directeur-bestuurder. Bestuur en Raad van Commissarissen onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2020 en werken volgens de visie op besturen en toezicht houden. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de Vereniging voor Arcadehuurders. De leden zitten maximaal acht jaar in de RvC.

De commissarissen

Elke commissaris is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Verder beschikt iedere individuele commissaris over een specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De leden van de RvC beoefenen hun functie gedurende vier jaar uit. Herbenoemingen zijn mogelijk. De maximale zittingsperiode is 8 jaar. Vereniging voor Arcadehuurders draagt twee leden van de RvC voor.

De RvC bestaat uit:
- mevrouw W.J.C.M. van Haaren, voorzitter (aftredend 2022)
- de heer E.W.F. van Bockel, vicevoorzitter (aftredend 2023)
- mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens (aftredend 2022)
- de heer E.J. van Putten (aftredend 2022)
- mevrouw G.J. de Zwart (aftredend 2024)
- de heer D. de Geus (aftredend 2022)
 

Jaarverslag en visitatie

Met ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af. Klik hier voor een overzicht van ons jaarverslag 2020 in vogelvlucht. Het volledige jaarverslag 2020 vindt u hier. Eens in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren om ons maatschappelijk functioneren te laten meten.

Verantwoording wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 

Bestuurders horen een beloning te ontvangen die bij hun publieke taak past. Daarom is op 1 januari 2013 de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Ook staan in het WNT regels over het openbaar maken van de bezoldiging. Voor meer informatie klik op WNT-verantwoording 2018, 2019 en 2020.

Professioneel handelen staat bij ons voorop

Dit betekent dat we een professioneel bestuur, een integriteitcode met klokkenluidersregeling en een goed toezicht vanuit de Raad van Commissarissen hebben. Daarnaast onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties. 

Meer informatie

Statuten
Bestuursconvenant
Governancecode woningcorporaties 2020
Visie op besturen en toezicht houden
Reglement Financieel Beleid en Beheer 
Addendum Financieel Beleid en Beheer
Integriteitcode inclusief klokkenluidersregeling
Sloopreglement
Investeringsstatuut 2021

Onderschrift (van links naar rechts): 
de heer E.J. van der Putten, de heer E. van Noort (afgetreden 2020), mevrouw W.J.C.M. van Haaren
, de heer D. de Geus, de heer E.W.F. van Bockel en mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens