Contact

Toezicht en verantwoording

De Raad van Commissarissen (RvC) van Arcade houdt toezicht op het beleid van onze directeur-bestuurder. De RvC functioneert verder als klankbord en sparringpartner van onze directeur-bestuurder. Bestuur en Raad van Commissarissen onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2020 en werken volgens de visie op besturen en toezicht houden. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de Vereniging voor Arcadehuurders. De leden zitten maximaal acht jaar in de RvC.

De commissarissen

Elke commissaris is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Verder beschikt iedere individuele commissaris over een specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De leden van de RvC beoefenen hun functie gedurende vier jaar uit. Herbenoemingen zijn mogelijk. De maximale zittingsperiode is 8 jaar. Vereniging voor Arcadehuurders draagt twee leden van de RvC voor.

De RvC bestaat uit:
- mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens, voorzitter (aftredend 2022)
- de heer E.W.F. van Bockel, vicevoorzitter (aftredend 2021)
- de heer E.J. van der Putten (aftredend 2021)
- mevrouw G.J. de Zwart, lid op voordracht van de huurdersvereniging (aftredend 2024)
- de heer D. de Geus (aftredend 2022)
 
- mevrouw W.J.C.M. van Haaren, lid op voordracht van de huurdersvereniging (aftredend 2022)

Jaarverslag en visitatie

Met ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af. Klik hier voor ons jaarverslag 2020. Eens in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren om ons maatschappelijk functioneren te laten meten.

Professioneel handelen staat bij ons voorop

Dit betekent dat we een professioneel bestuur, een integriteitcode met klokkenluidersregeling en een goed toezicht vanuit de Raad van Commissarissen hebben. Daarnaast onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties. 

Meer informatie

Statuten
Bestuursconvenant
Governancecode woningcorporaties 2020
Visie op besturen en toezicht houden
Reglement Financieel Beleid en Beheer 
Addendum Financieel Beleid en Beheer
Integriteitcode inclusief klokkenluidersregeling
Sloopreglement
Investeringsstatuut 2021

Onderschrift (van links naar rechts): 
de heer E.J. van der Putten, de heer E. van Noort (afgetreden 2020), mevrouw W.J.C.M. van Haaren
, de heer D. de Geus, de heer E.W.F. van Bockel en mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens