Contact

Toezicht en verantwoording

De Raad van Commissarissen (RvC) van Arcade houdt toezicht op het beleid van onze directeur-bestuurder. De RvC functioneert verder als klankbord en sparringpartner van onze directeur-bestuurder. Bestuur en Raad van Commissarissen onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015 en werken volgens de visie op besturen en toezichthouden. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging Westland. De leden zitten maximaal acht jaar in de RvC.

De commissarissen

Elke commissaris is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Verder beschikt iedere individuele commissaris over een specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De leden van de RvC beoefenen hun functie gedurende vier jaar uit. Herbenoemingen zijn mogelijk. De maximale zittingsperiode is 8 jaar. Huurdersvereniging Westland draagt twee leden van de RvC voor.

De RvC bestaat uit:
- mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens, voorzitter (aftredend 2022)
- de heer E.W.F. van Bockel, vicevoorzitter (aftredend 2021)
- de heer E.J. van der Putten (aftredend 2021)
- de heer E. van Noort, lid op voordracht van de huurdersvereniging (aftredend 2020)
- de heer D. de Geus (aftredend 2022)
 
- mevrouw W.J.C.M. van Haaren, lid op voordracht van de huurdersvereniging (aftredend 2020)

Jaarverslag en visitatie

Met ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af. Klik hier voor een overzicht van ons jaarverslag 2018 in vogelvlucht. Het volledige jaarverslag 2018 vindt u hier. Eens in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren om ons maatschappelijk functioneren te laten meten.

Professioneel handelen staat bij ons voorop

Dit betekent dat we een professioneel bestuur, een integriteitcode met klokkenluidersregeling en een goed toezicht vanuit de Raad van Commissarissen hebben. Daarnaast onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties. 

Meer informatie

Statuten
Bestuursconvenant
Governancecode woningcorporaties 2015
Visie op besturen en toezichthouden
Reglement Financieel Beleid en Beheer - Addendum Financieel Beleid en Beheer
Integriteitcode inclusief klokkenluidersregeling
Sloopreglement

Onderschrift (van links naar rechts): 
de heer E.J. van der Putten, de heer E. van Noort, mevrouw W.J.C.M. van Haaren
, de heer D. de Geus, de heer E.W.F. van Bockel en mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens