Toezicht op ons beleid

De Raad van Commissarissen (RvC) van Arcade houdt toezicht op het beleid van onze directeur-bestuurder. De RvC functioneert verder als klankbord en werkgever van onze directeur-bestuurder. Bestuur en Raad van Commissarissen onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2020 en werken volgens de door hen samen opgestelde visie op besturen en toezicht houden. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de Vereniging voor Arcadehuurders. De RvC heeft twee van zijn leden in de auditcommissie benoemd die de RvC adviseert op met name financiële onderwerpen, waaronder belangrijke investeringen.

De commissarissen

Elke commissaris is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Verder beschikt iedere individuele commissaris over specifieke deskundigheden, die noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn taak. De leden van de RvC beoefenen hun functie gedurende vier jaar uit. Herbenoemingen zijn mogelijk. De maximale zittingsperiode is 8 jaar. Alle leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

De RvC bestaat uit:

  • mevrouw W.J.C.M. van Haaren, voorzitter (aftredend 2026)
  • de heer E.W.F. van Bockel, vicevoorzitter (aftredend 2025)
  • de heer E.J. van der Putten (aftredend 2025)
  • de heer D. de Geus (aftredend 2026) 

Jaarverslag en visitatie

Met ons jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af. Het volledige jaarverslag 2022 leest u hier. Eens in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren om ons maatschappelijk functioneren te laten meten.

Verantwoording wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 

Bestuurders horen een beloning te ontvangen die bij hun publieke taak past. Daarom is op 1 januari 2013 de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Ook staan in het WNT regels over het openbaar maken van de bezoldiging.
Voor meer informatie bekijkt u de WNT-verantwoording van 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Professioneel handelen staat bij ons voorop

De werkwijze en besluiten van de RvC worden getoetst aan het zogenaamde toetsingskader dat bestaat uit een aantal formele interne documenten waaronder de statuten, het bestuursconvenant, de integriteitscode (met klokkenluidersreglement) en het investeringsstatuut. Daarnaast behoren tot het toetsingskader wet- en regelgeving zoals de Woningwet en de door de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW uitgevaardigde regels.

Downloads

Statuten
Bestuursreglement
Reglement RvC
Governancecode woningcorporaties 2020
Visie op besturen en toezicht houden
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Addendum Financieel Beleid en Beheer
Integriteitcode
Klokkenluidersregeling
Sloopreglement
Reglement voor de Auditcommissie
Reglement voor de selectie- & remuneratiecommissie
Jaarverslag 2022
Investeringsstatuut